שים לב! אתר זה עובד בצורה אופטימלית עם דפדפן מסוג גוגל כרום. להורדת דפדפן גוגל כרום לחץ כאן

תנאי שימוש ומדיניות פרטיותכללי

ברוך הבא למרכז הגיוס הממוחשב של המשרד, מרכז זה הנו מופעל ע"י חברת השמה חכמה בע"מ.

מטרת תנאי שימוש הנם להבהיר את היחסים בין חברת השמה חכמה בע"מ שהינה המפעילה של מרכז הקריירה של המשרד(להלן:"החברה") לבין כל אדם המשתמש במרכז הקריירה של המשרד(להלן:"המשתמש"). אנא קרא את התנאים בעיון שכן גלישה במרכז הקריירה ושימוש בשירותיו כפופים לתנאים המפורטים להלן ולאמור בכל דין. השימוש במרכז הקריירה הנו על אחריות הגולש בלבד ועצם השימוש מהווה הסכמה לתנאיו. כל האמור בתנאים לעיל ולהלן מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים לנשים וגברים כאחד. 

בשימושך במרכז הקריירה זה הנך מאשר בזאת שקראת את תנאי השימוש והנך מסכים באופן מלא לכל תנאי השימוש במרכז הקריירה וכי תפעל לפי התנאים המפורטים בתנאי השימוש, במידה ואינך מסכים לתנאים אלו אנא הפסק את השימוש במרכז קריירה זה.

קניין רוחני
החברה הינה הבעלים הבלעדי של כל זכויות הקניין הרוחני במרכז הקריירה, לרבות הזכויות המוסריות, הרעיון העומד ביסוד מרכז הקריירה, תוכנו, עיצובו, עריכתו, אופן הצגתו ועריכתו של המידע המופיע במרכז הקריירה, סימניו המסחריים, הפטנטים והמדגמים של מרכז הקריירה בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, סודות מסחריים הכרוכים בהפעלת מרכז הקריירה ובהענקת השירותים, בעיצוב מרכז הקריירה, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים, תכנים ו/או כל חומר אחר הכלול בו (להלן:"המידע"). המידע הנו רכושה הבלעדי של החברה, אין להעתיק ו/או לפרסם את התוכן, במלואו או בחלקו, ללא היתר מפורש לכך מראש ובכתב מהחברה ואין לעשות בו שימוש אלא לצרכיו הפרטיים והאישיים של המשתמש, להבדיל מצרכים מסחריים.

פרסום ושימוש במרכז הקריירה
מרכז הקריירה כולל, או יכלול, מודעות בנוגע למשרות אותן יש למשרד להציע (להלן:"הפרסום") המודעות המפורסמות יכולות להיות בכל צורה ומטעם כל גורם שהוא במשרד.

החברה אינה אחראית לתוכן המודעות, שהינו באחריותו הבלעדית של המשרד. 
החברה מפצירה במשתמש לבחון את המודעות היטב, ולהתייחס לפרסום בזהירות הנדרשת. בהמשך לאמור לעיל, אין לראות בפרסום כהמלצה או עידוד מטעם החברה לביצוע כל פעולה שהיא. השימוש במרכז הקריירה לרבות כל השירותים המוצעים בו הם באחריות המשתמש בלבד. הינך מתחייב בזאת כי לא תפעיל כל אמצעי טכנולוגי/אלקטרוני/אוטומטי/רובוטי להעתקת תכנים ממרכז הקריירה או הכנסתם למרכז הקריירה, כל פעולה מסוג זה יהווה שימוש בניגוד לתנאי השימוש והחברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר תכנים אלו ולתבוע בגינם פיצוי הולם.

רשימות דיוור
החברה, או מי מטעמה, תפיץ, מעת לעת, באמצעות הודעות דואר אלקטרוני, בתדירות שתקבע החברה, מידע שונה, לרבות מידע פרסומי, למי שביקשו לקבלו (להלן: "שירות רשימות הדיוור"). בעת הרשמתך לאתר בהסכימך לתנאי שימוש הנך מסכים להיות מנוי על שירות רשימות הדיוור (דבר אשר ילמד על הסכמתך לקבל את המידע באמצעות הדואר האלקטרוני). במסגרת ההרשמה תתבקש למסור לאתר את כתובת הדואר האלקטרוני שלך. הנך מתבקש לנהוג בקפידה במסירת הפרטים ולמסור פרטים נכונים בלבד. החברה תשתמש במידע שתמסור על-פי מדיניות הפרטיות המתפרסמת במרכז הקריירה. החברה רשאית להחליט, לפי שיקול דעתה המוחלטת, שלא לספק את השירות למי מהנרשמים לו או לחדול מכל סיבה שהיא מאספקתו, בין אם למשתמש מסוים ובין אם בדרך כלל. באפשרותך לבטל את שירות רשימות הדיוור על ידי שליחת מייל לכתובת remove@smartjob.co.il. 

מידע ותכנים במרכז הקריירה
המידע והשירותים הזמינים במסגרת מרכז הקריירה עשויים לכלול אי-דיוקים או טעויות סופר ואחרות. החברה אינה מתחייבת ואינה מצהירה כי השירות יהיה ללא הפרעות או ללא תקלות, או כי תקלות תתוקנה, או כי השירות או השרת המספק את השירות יהיו נקיים מוירוסים או מרכיבים מזיקים אחרים. החברה אינה מתחייבת ו/או מצהירה כי השימוש או תוצאות השימוש בשירות או בחומרים המסופקים באמצעות השירות יהיו מדויקים, נכונים, מהימנים או אמינים בכל דרך. המשתמש מסכים באופן מפורש, כי החברה לא תהיה אחראית בכל דרך בשל גישה ללא הרשאה או שינויים שייערכו במידע או מסרים של המשתמש, בין אם נשלחו או נתקבלו על ידו ובין אם לאו.

שירותים המחייבים רישום
במרכז הקריירה קיימים שירותים הטעונים רישום. שימוש באילו מהשירותים האמורים מחייב השלמת תהליך הרשמה, מסירת פרטים המתבקשים במהלכו ואישור להסכם הפרטיות המקוון הנלווה לשירות, ככל שכזה קיים (באם לא קיים הסכם פרטני כאמור, יחולו הוראות תנאי שימוש אלו). הנתונים שימסור המשתמש בעת ההרשמה לשירות יישמרו במאגר המידע שבבעלות החברה. אין חובה על-פי חוק למסור את המידע, אולם ללא מסירת הפרטים לא ניתן יהיה להשתמש בשירות אליו נרשם המשתמש. המשרד יעשה שימוש בפרטי המשתמש בהתאם להסכם הפרטיות הקיים במרכז הקריירה ואשר מופיע בכל אחד מעמודיו ואשר מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. החברה רשאית, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי, שלא לאפשר למשתמש להשתמש בשירות הטעון רישום או שלא לאפשר רישום לשירות כאמור.

פרטיות
החברה מכבדת את פרטיות המשתמש. בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, מדיניות הפרטיות העדכנית של מרכז הקריירה מפורסמת בכל עת במרכז הקריירה, והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, מומלץ לחזור ולקרוא אותה מדי פעם.

מדיניות הפרטיות

השמה חכמה בע"מ (להלן:"החברה") מחויבת להגן על פרטיות המשתמשים במרכז הקריירה של המשרד ושואפת לספק חווית שימוש מאובטחת ובטוחה. כדי לשפר את ההגנה על הפרטיות שלך אנחנו מספקים מידע זה לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלנו ואודות האפשרויות העומדות בפניך בעת השהות במרכז הקריירה ובנוגע להתנהלות שלנו לגבי איסוף המידע במרכז הקריירה.
אנא קרא את מדיניות הפרטיות כיוון שהיא משקפת את זכויותיך וחובותיך לרבות בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 (להלן:"חוק הגנת הפרטיות"). אם אינך מסכים לדרך בה נאסף המידע במרכז הקריירה אנו מציעים לך לא להשתמש בשירותינו. 

ע"י סימון קראתי והבנתי את תנאי השימוש, מצהיר המשתמש כי קרא מסמך זה והינו מסכים לכל התנאים, ההתניות וההודעות האמורות במסמך זה והינו מתחייב לפעול בהתאם להם. 

זכות לעיין במידע 
על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. 
בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר ("פניה בהצעה מסחרית"), כי אז אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. החברה תימחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש לחברה לשם ניהול עסקיה - לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת במרכז הקריירה - יוסיף להישמר אצל החברה על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך. אם בתוך 30 יום לא תקבל הודעה כי המידע שנתבקשה החברה למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, תהיה זכאי לפנות לבית משפט השלום באופן הקבוע בתקנות שמכוח החוק, כדי שיורה לחברה לפעול כאמור. 

מידע תוצאות המבחנים והשאלונים
ידוע למשתמש כי תוצאות האבחונים שיעבור כחלק מהתהליך במרכז הקריירה הינם קניינה הפרטי של החברה ו/או של המשרד אשר הזמין את האבחונים. מובהר בזאת, כי המשתמש אינו רשאי לקבל את תוצאות מבחניו, ושימוש במערכת לצורך הגשת מועמדות למשרות מהווה ויתור מכללא על כל זכויותיו של המשתמש, ככל וקיימות, בעניין זה. מובהר, כי שימוש במערכת מהווה הסכמה מפורשת ומכללא לאמור בסעיף זה. 

המשתמש יהא רשאי לפנות לחברה לצורך קבלת ייעוץ ו/או פלט מידע המבוסס על תוצאות האבחונים שעבר במרכז הקריירה. מובהר בזאת, כי הפקת פלט המידע ו/או קבלת הייעוץ בהסתמך על האבחונים שביצע, יהא כרוך בתשלום. 

היעדר אחריות
המידע והשירותים במרכז הקריירה ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) ולא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. המשתמש לא יעלה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין המידע והשירותים המוצעים במרכז הקריירה או באמצעותו, דיוקם, מהימנותם, שלמותם, עדכניותם או תדירות פרסומם. השימוש וההסתמכות על המידע במרכז הקריירה ייעשה אפוא על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.

החברה לא תישא בשום פנים ואופן באחריות למידע שאליהם מקשר מרכז הקריירה, לרבות שלמותם, מהימנותם, דיוקם או עדכניותם של כל אתר ומידע כזה. כל המסתמך על מידע שקושר מתוך מרכז הקריירה, עושה זאת על אחריותו בלבד. אין להסתמך על מאמר או ידיעה חדשותית במרכז הקריירה זה כאילו היו עצה משפטית. החברה לא תישא באחריות לכל תוצאה שתנבע, במישרין או בעקיפין, מהסתמכות על מידע שהתפרסם במרכז הקריירה. המשתמש מצהיר כי לא יעלה כלפי החברה כל טענה בגין הסתמכותו של המידע במרכז הקריירה כמידע מלא, ולמשתמש לא תהיה כל טענה בגין הסתמכותו על המידע שפורסם במרכז הקריירה כמידע מלא.
החברה לא תישא באחריות כלשהי לכל תוצאה, ישירה או עקיפה, שתנבע מהטפסים הנמצאים בו, ככל שכאלה נמצאים. השימוש בטפסים הינו על אחריות המשתמש בלבד. כמו כן, החברה דוחה כל אחריות להפרעה בשימוש במרכז הקריירה, הימצאותם של וירוסים, סוסים טרויאנים, תוכנות וקבצים הרסניים אשר עלולים לגרום נזק למחשבך ו/או למידע המאוחסן במחשבך וכל נזק אחר שנובע משימוש במרכז הקריירה והנך מאשר ומצהיר כי אתה האחראי באופן בלעדי לכל שימוש במרכז הקריירה. החברה אינה מתחייבת שפעולת מרכז הקריירה לא תופרע או תתנהל בלא הפסקות, בבטחה ובלא טעויות, קלקולים, תקלות או כשלים - והכול, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, בין אם במרכז הקריירה או במי מהספקים העובדים עם מרכז הקריירה.

החברה אינה אחראית על תוכנן של מודעות הפרסום או הצעות מסחריות של צדדים שלישיים אשר עלולות להופיע במרכז הקריירה.

שימוש החברה במידע אישי
החברה מתחייבת לעשות שימוש במידע האישי של המשתמשים לצורכי מרכז הקריירה, בהתאם למדיניות הפרטיות ותנאי שימוש אלה ובכפוף למפורט להלן. יחד עם זאת, שומרת החברה על זכותה לאסוף מידע הנוגע לדפוסי השימוש במרכז הקריירה וברשת, ולהשתמש במידע זה לצורך שיפור השירותים במרכז הקריירה, הפעלתו ותכניו, והכל כפוף לאמור במדיניות הפרטיות של החברה ולאמור בכל דין.

שימוש בנתונים 
מרכז הקריירה משתמש ב'עוגיות' (Cookies) על מנת לבדוק את התאמת המשתמש לגופים עבורם הינו מבצע את תהליכי המיון ו/או הגיוס; לצורך שיפור השירותים, המידע והתכנים שמרכז הקריירה ו/או צדדים שלישיים מציעים ו/או יציעו למשתמש באופן אישי ו/או לכלל המשתמשים ו/או חלקם, לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי או אחר לצדדים שלישיים לרבות הגופים המשתמשים במערכת לצורך גיוס עובדים, אבחונם ומיונם; ליצירת קשר עם המשתמש במקרה הצורך; לצורך תחזוקת השירות שניתן על ידי מרכז הקריירה; לצורך מעקב אחר הפעילות של המשתמש במרכז הקריירה, בכפוף להוראות הסכם זה ובכפוף לכל דין. החברה תעשה שימוש בפרטים הנמסרים על ידי המשתמש בהתאם להוראות כל דין ולרבות הוראות חוק הגנת הפרטיות. אם אינך רוצה לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות במרכז הקריירה. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה- Cookies ממחשבך בכל רגע.

העברת מידע לצדדים שלישיים
יתכן והחברה תבחר להעביר את נתוניהם של המשתמשים במרכז הקריירה ממאגרי המידע של החברה לצד ג' ולמפרסמים שונים. הנך מאשר ומצהיר בזאת כי בהסכמתך לתנאי השימוש אתה מוותר על כל טענה או דרישה כלפי החברה ומאשר את העברת המידע.
החברה תעשה שימוש בפרטי הרישום ובפרטים נוספים הנמסרים על ידי המשתמש בהתאם להוראות כל דין ולרבות הוראות חוק הגנת הפרטיות. פרטי הרישום (כולל קורות החיים של המשתמש), יועברו למעסיקים פוטנציאליים שונים (צדדים שלישיים), אשר רשאים לצפות במידע ולשמור אותו. מובהר, כי החברה אינה יכולה לשלוט בשימוש שלהם ושמירת המידע של המשתמש על ידם אך עושה ככל יכולתה על מנת לחייב את המעסיקים לשמור על הפרטיות בהתאם לחוק הגנת הפרטיות. 

מובהר כי העברת פרטי הרישום למעסיקים הפוטנציאליים נעשית ללא צורך בקבלת אישור מקדים מהמשתמש לגבי כל אחד מהמעסיקים השונים. 

החברה אינה יכולה לשלוט על השימוש שנעשה בקורות החיים או פרטים אחרים על ידי המעסיקים, במהלך הגישה שניתנת להם לבסיס הנתונים במרכז הקריירה. ככל ובין פרטי הרישום כלל המשתמש מידע בנוגע לממליצים, עומדת באחריות המשתמש להבטיח כי האדם ו/או הגוף הממליץ מוכן כי פרטיו האישיים יועברו למעסיקים הפוטנציאליים. 

אבטחת מידע

האתר משתמש בפרוטוקול אבטחתSSL, פרוטוקול אבטחה זה הוא מהמחמירים בעולם ועומד בסטנדרטים הגבוהים ביותר אשר מאפשר הצפנה של המידע העובר בין האתר לשרת.

החברה נוקטת בסטנדרטים הנהוגים בתעשייה להבטחת הסודיות של המידע האישי המזוהה אודותיך, כמו כן מיישמת החברה במרכז הקריירה מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. החברה מתייחסת למידע כאל משאב החייב בהגנה מפני אובדן וגישה בלתי מורשית. אנו משתמשים בשיטות אבטחה שונות להגנה על מידע שכזה מפני גישה בלתי מורשית בידי גורמים בתוך החברה ומחוצה לה. יובהר כי החברה תפעל ככל אשר על ידה על מנת להגן על המידע אשר נמצא במאגר המידע שברשותה, אולם, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, לא תישא באחריות למאגר המידע מעבר להגנה אליה היא מחויבת בכפוף לדין הישראלי ומעבר להגנה סבירה בנסיבות העניין. 

על אף מאמציה של החברה לאבטח את מרכז הקריירה באמצעים מתקדמים, החברה לא תישא באחריות מכל סוג שהוא במקרה של חשיפת פרטים שנמסרו לאתר במקרה של חדירה שלא כדין למערכות המחשב של מרכז הקריירה ולמאגרי המידע שברשותה.

שינויים במרכז הקריירה
החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת, למנוע מהמשתמש את השימוש במרכז הקריירה; למנוע גישה לאתר, כולו או חלקו; לבטל את הרשמת המשתמש לשירותים במרכז הקריירה או להסיר או למחוק כל מידע או תוכן שהתפרסם במרכז הקריירה. בפרט, החברה תעשה זאת בכל מקרה של הפרת תנאים אלה ובכל מקרה של מעשה או מחדל הפוגע או העלול לפגוע בשירותים הניתנים במרכז הקריירה, במשתמשיו, במרכז הקריירה או במי מטעמו. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות במרכז הקריירה על פי כל דין ועל-פי הוראות אחרות בתנאי שימוש אלה.
החברה תוכל לשנות את מרכז הקריירה מעת לעת, לרבות את מבנהו, מראהו, היקפו וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם - והכול, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ואינה מתחייבת כי לא יהיו שיבושים  או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. למשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

הגשת קורות-חיים באמצעות מרכז הקריירה
המשרות המופיעות במרכז הקריירה זה מופנות לנשים וגברים כאחד.
בהתאם לחוק הגנת הפרטיות מובהר למשתמש כי המידע הנמסר על ידו נשמר במאגרי החברה.
הגשת קורות חיים באמצעות מרכז הקריירה מהווה הסכמה מפורשת ומכללא מצד המשתמש להיכלל במאגר מחפשי העבודה של כלל המעסיקים מאותו תחום, לפרסם את פרטיו האישיים, לרבות, אך לא רק, קורות חייו, ציוניו ותוצאות המבחנים והשאלונים שמילא, בקרב כלל המעסיקים המנויים על אותו תחום, גם מקום אשר המשתמש לא בחר לפרסם את פרטיו אצל אותו המעסיק. באם המשתמש מעוניין שפרטיו לא יופיע במאגר הכללי של החברה עליו לשלוח על כך הודעה בכתב בתוך 24 שעות ממועד הגשת קורות החיים באמצעות המערכת, במייל support@smartjob.co.il. מובהר בזאת, כי המשתמש במרכז הקריירה, אינו רשאי לקבל את תוצאות מבחניו ושימוש במרכז הקריירה לצורך הגשת מועמדות למשרות המפורסמות במרכז הקריירה מהווה הסכמה מפורשת ומכללא לכך. ככל ותתבצע עסקה או ייכרת הסכם עבודה בעקבות השימוש במרכז הקריירה תסוכם אך ורק בין הצדדים המעוניינים. החברה או מי מטעמה לא תהא אחראית בגין העסקה הנ"ל. 

הפסקת פעילות
החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק את השירותים במרכז הקריירה, או חלק מהם, תוך או ללא הודעה למשתמש. במקרה של הפסקה מלאה של השירות, לא יחויבו המשתמשים המשלמים על השירות החל מהפסקתו. במקרה של הפסקת השירות, החברה לא תהא אחראית כלפי המשתמש או כלפי צד שלישי כלשהו בגין נזק ו/או אובדן.
החברה רשאית להפסיק את השימוש שעושה המשתמש במרכז הקריירה אם לא יעמוד באלו מתנאי הסכם זה. כמו כן, יהיה על המשתמש לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה.
החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילותו של משתמש במרכז הקריירה במידה והתעורר חשד לשימוש במרכז הקריירה שלא למטרה אליה הוא מיועד. בכל מקרה בו יבוצע שימוש ע"י המשתמש שלא למטרה אליה הוא מיועד, מסכים המשתמש לפצות את החברה בפיצוי מוסכם בסך 100,000 ₪ ללא צורך בהוכחת נזק.

שונות
למעט הנאמר בצורה מפורשת במדיניות זו לשמירה על פרטיות, מסמך זה מתייחס רק לשימוש ולמסירת מידע שאנו אוספים ממך. במידה שהינך מוסר מידע אישי לגורמים אחרים, בין אם הם משתמשים במרכז הקריירה שלנו או במרכז הקריירהי אינטרנט אחרים, כללים שונים עשויים לחול על השימוש שגופים אלה עושים במידע שמסרת להם. מפרסמים אלה פועלים בהתאם לעקרונות פנימיים לשמירה על הפרטיות שגובשו על ידם בלבד. מאחר ואין לחברה שליטה על מדיניות השמירה על פרטיות של צדדים שלישיים, הינך כפוף למדיניותם, ועליך לשאול שאלות ולערוך בירורים לפני מסירת מידע אישי לאחרים. 
החברה, אינה אחראית לכל נזק או פגיעה ישירים ו/או עקיפים מכל סוג שהוא, שייגרמו למשתמש כתוצאה משימוש ומהסתמכות על התוכן והשירותים המוצעים במרכז הקריירה ו/או אשר הגישה אליהם מתאפשרת דרך מרכז הקריירה. למשתמש לא תהיה כל טענה בגין הסתמכותו על המידע שפורסם במרכז הקריירה כמידע מלא, ועל כך כי כפועל יוצא מכך לא עשה שימוש במקורות מידע אחרים. למשתמש לא תהיה כל טענה בנוגע למידע שפורסם במרכז הקריירה, אך לא נשלח לו בדואר אלקטרוני. 

שיפוי
המשתמש מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

שינוי תנאי השימוש
החברה רשאית לשנות מעת לעת את תנאי השימוש הנ"ל, בלא צורך בהודעה מוקדמת. בכל עת תוכל לעיין בתנאי השימוש העדכניים באמצעות לחיצה על הקישור המתאים המופיע בעמודי מרכז הקריירה.

דין וסמכות שיפוט
על תנאים אלה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. כל מחלוקת בין המשתמש לבין החברה, תהיה נתונה לסמכות השיפוט הבלעדית של בית המשפט המוסמך עניינית במחוז תל-אביב בישראל.

תאריך עדכון אחרון: 08.4.2014
מוגן בזכויות יוצרים © 2021. כל הזכויות שמורות לחברת סמארט אי קיו בע"מ, האתר והמערכת מופעלים ע"י חברת השמה חכמה בע"מ. מי אנחנו  |  צור קשר  |  דווח על תקלה שים לב: אנו אוספים מידע פרטי באתר זה. בכדי ללמוד כיצד אנו משתמשים במידע שלך, אנא צפה בתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות המידע מסופק למטרות אינפורמציה בלבד ויכול ואינו מדויק. החברה לא תהא אחראית לכל טעות או עיכוב בתוכן, או לכל פעולה הנעשית תוך הסתמכות על רשומות אלו. האתר אינו תומך באינטרנט אקספלורר 6. דפדפנים נתמכים:  Google ChromeSafariInternet Explorer 7+Firefox דרושים עורכי דין